สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออซิเจนในเลือด รพ บัวเชด และ รพ สต จังหวัดสุรินทร์ 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 18-05-2565 118

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออซิเจนในเลือด รพ บัวเชด และ รพ สต จังหวัดสุรินทร์ 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง